Gestiunea bugetelor

Awesome Image

Modulul Gestiunea bugetelor şi execuţia bugetară permite gestionarea electronică a bugetului planificat şi urmărirea acestuia la nivel de capitol / subcapitol / paragraf şi articol / alineat. Execuţia proiectelor şi investiţiilor realizate în cadrul unei unităţi se poate urmări pentru fiecare sursă de finanţare în parte.
Modulul Gesiunea bugetelor urmărește realizarea unor variantede buget care conţin toate anexele şi au informaţii individualizate pentru perioada de valabilitate, data creării, utilizatorul care a creat versiunea, persoana avizatoare, motivaţia schimbării structurii de buget, starea structurii.
La elaborarea variantelor de buget se conectează modulul de analiză şi prognoza bugetară cu priorităţile, parametrii de calcul, ipoteze de lucru, date statistice cu proiecte similare (prognoze valori termene), etc.

Obiectivul aplicației

Subsistemul de Gestiune a bugetelor şi execuţie bugetară are ca obiectiv planificarea şi urmărirea valorilor bugetare, elaborarea de variante de buget si bugete-multianuale, precum și realizarea de prognoze ale veniturilor si ale cheltuielilor.

Obiectivele specifice ale modulului sunt:

  • Planificarea şi urmărirea bugetelor, în funcţie de definirea clasificării funcţionale şi economice şi planificarea bugetului pe tipuri de bugete, ţinând cont de structura organizatorică pentru care se defineşte bugetul (pe ordonatorii de credite secundari sau terţiari).
  • Defalcarea pe activităţi ale bugetului consolidat la nivelul instituţiei în cadrul structurii organizatorice, cu versionarea bugetului pentru păstrarea istoricului valorilor acestuia şi posibilitatea utilizării de ciorne până la momentul aprobării unei rectificări bugetare.
  • Elaborarea de variante bugetare şi bugete multianuale.
  • Prognoza veniturilor şi a cheltuielilor în vederea conducerii execuţiei bugetare prin asigurarea de informaţii tip „suport de decizie şi analize”, destinate departamentului de management al instituţiei, care permit, pe baza datelor acumulate în sistem, previzionarea evoluţiei anumitor indicatori, în funcţie de diverşi parametrii.
  • Actualizare formulare cont de execuţie, detaliere cheltuieli, bilanţ conform specificaţiilor M.F., generator de anexe.
  • Import date din contabilitate şi generare situaţii financiare prevăzute de lege.
  • Export date din darea de seama în aplicaţia M.F.

Aplicaţia schimbă date cu modulul Contabilitate financiară.