Registrul agricol

Awesome Image

Modulul Registrul agricol asigură consultarea arhivelor cu datele înregistrate în perioadele precedente şi emiterea diverselor situaţii generale sau pe anumite capitole din Registrul Agricol. Acesta asigură şi centralizează, în cadrul termenelor stabilite de lege datele privind rezultatele obţinute şi execută raportarea conform formatului solicitat de Direcţiile Judeţene de Statistică.
Modulul Registrul agricol permite înregistrarea tuturor datelor cerute de lege privind gospodariile, componența acestora și datele statistice legate de agricultura localităților, în concordanță cu Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare și Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 – 2014, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice, ministrului administrației și internelor și președintelui Institutului Național de Statistică nr. 95/1.998/153/3.241

Obiectivul aplicației

Modulul Registrul agricol are ca obiectiv principal organizarea informațiilor privind gospodăriile, terenurile, suprafețele cultivate, efectivele de animale, etc., pe intervale de timp conform legislației aferente perioadei declarate, inclusiv gestiunea informațiilor statistice și de sinteză.

Obiectivele specifice ale modulului Registrul agricol sunt:

  • Completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor privind Registrul agricol;
  • Asigurarea înregistrării datelor de evidenţă primară, referitoare la membrii gospodăriilor, terenurile pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate cu principalele culturi, numărul de pomi pe specii, efective de animale pe specii şi categorii, efectivele bovinelor (din care bivoliţe), porcinelor, ovinelor, caprinelor şi cabalinelor;
  • Înregistrarea clădirilor de locuit, construcţii gospodăreşti şi utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente;
  • Atenţionarea utilizatorilor privind obligaţia de declarare a datelor pentru înscriere în Registrul Agricol;
  • Ţinerea evidenţei titlurilor de proprietate;
  • Întreţinerea bazei de date privind recensământul şi mişcarea membrilor gospodăriei, animalelor, pomilor, viilor, utilajelor, mijloacelor de transport şi culturilor;